TOP
Enquiry
×
*
*
*
相談
Apolipoprotein

Catalogue No.

Product

Description

Recommendation

BBNAPOAIN101

Apo AI

Goat anti-human apolipoprotein a1, serum

For immunoturbidimetry

BBNAPOBN101

Apo B

Goat anti-human apolipoprotein b, serum

For immunoturbidimetry